Vilkår for bruk

VI BER DEG LESE DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE. VED Å GÅ INN PÅ OG BRUKE DETTE NETTSTEDET GODTAR DU Å VÆRE UNDERLAGT VILKÅRENE SOM ER BESKREVET HER, SAMT ALLE VILKÅR SOM BLIR TATT INN GJENNOM HENVISNING. HVIS DU IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE NETTSTEDET.

Disse bruksvilkårene gjelder tilgang til og bruk av hele eller deler av alle nettsteder og mobilapper fra Will I Juice Holding AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet omtalt som “will.i.juice”). Disse bruksvilkårene skal ikke på noen måte endre vilkår eller betingelser i eventuelle andre avtaler du har med Will I Juice om produkter, tjenester eller i andre sammenhenger. Hvis du bruker våre nettsteder på vegne av et foretak, forsikrer og garanterer du at du har tillatelse til å godta disse bruksvilkårene på vegne av dette foretaket, og at foretaket godtar å holde deg og Will I Juice skadesløse dersom bruksvilkårene blir brutt.

Avtalen inneholder fraskrivningsklausuler og andre bestemmelser som begrenser vårt erstatningsansvar overfor deg.

Dersom det skulle være konflikt eller manglende samsvar mellom disse bruksvilkårene og eventuelle andre vilkår som går frem av Nettstedene, er det dette dokumentet og bruksvilkårene som skal gjelde. Hvis du navigerer bort fra Nettstedene til et tredjepartsnettsted, kan du bli underlagt eventuelle betingelser og bruksvilkår som er oppgitt på det aktuelle nettstedet. I så fall er det betingelsene og bruksvilkårene som gjelder for det aktuelle nettstedet, som vil regulere din bruk av dette nettstedet.

Selv om vi gjør det vi innen rimelighetens grenser kan for at Nettstedene til enhver tid skal inneholde korrekte opplysninger om Will I Juice, bør du ikke gå ut fra at opplysningene alltid er oppdaterte, eller at Nettstedene inneholder alle aktuelle opplysninger som finnes. Særlig hvis du som potensiell franchise taker skal fatte investeringsbeslutninger knyttet til Will I Juice, ber vi deg undersøke flere ulike kilder. 

Will I Juice forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å endre eller redigere disse bruksvilkårene og eventuelle andre erklæringer og retningslinjer for Nettstedene. Eventuelle endringer eller redigeringer vil tre i kraft umiddelbart etter at endringene er publisert på Nettstedene, og du frasier deg eventuelle rettigheter du måtte ha til å motta særskilt varsel om slike endringer og redigeringer. Ved å fortsette å bruke Nettstedene bekrefter du at du godtar slike endringer og redigeringer, og du bør derfor med jevne mellomrom lese gjennom disse bruksvilkårene og de gjeldende retningslinjene, slik at du forstår betingelsene og vilkårene som gjelder for bruken av Nettstedene. Hvis du ikke godtar å følge de redigerte vilkårene, må du slutte å bruke Nettstedene.

 

Bruksrett, registrering og kontobestemmelser

Nettstedene er ikke rettet mot og heller ikke beregnet på brukere under 13 år. Hvis du er mellom 13 og 18 år gammel, kan du bruke Nettstedene bare under tilsyn av en forelder eller foresatt som godtar å være underlagt disse bruksvilkårene. For å kunne bruke visse områder av Nettstedene må du registrere deg og opprette konto. Du godtar

 1. a) å opprette bare én konto,
 2. b) å oppgi nøyaktige, sannferdige, oppdaterte og fullstendige opplysninger når du oppretter kontoen,
 3. c) å vedlikeholde og uten forsinkelser oppdatere kontoopplysningene,
 4. d) å ivareta kontoens sikkerhet ved å ikke dele passordet med andre og ved å begrense tilgangen til kontoen og datamaskinen,
 5. e) uten forsinkelser å underrette Will I Juice dersom du oppdager eller på annen måte mistenker at det har forekommet brudd på sikkerheten i forbindelse med Nettstedene, og
 6. f) å ta ansvar for all aktivitet knyttet til din konto og påta deg all risiko dersom uvedkommende skulle få tilgang.

Personvern

Vennligst les personvernerklæringen nøye for å sette deg inn i hvordan Will I Juice henter inn, bruker og utleverer personopplysninger fra brukerne.

 

Salgsvilkår

Alt salg fra Nettstedene er underlagt Will I Juice sine salgsvilkår. Salgsvilkårene inneholder vilkår, betingelser og retningslinjer som gjelder kjøp av produkter fra Will I Juice. Når du bestiller produkter fra Nettstedene våre, godtar du å være underlagt og godkjenner salgsvilkårene. Salgsvilkårene kan når som helst og etter Will I Juice eget skjønn bli endret uten forvarsel. Du bør derfor lese gjennom salgsvilkårene hver gang du kjøper noe.

 

Salg og tilgjengelighet av produkter

Alle produkter som vises på Nettstedene blir levert bare i Norge. Alle priser på produkter og tilbud som vises på Nettstedene, er oppgitt i norske kroner og gjelder bare i de norske kaféene som deltar. Will I Juice forbeholder seg retten til uten forvarsel å slutte å selge eller å endre spesifikasjonene på produkter og tjenester som tilbys på Nettstedene, uten dermed å pådra seg noen forpliktelser. Vennligst se retningslinjene for retur og bytte på hvis du vil ha mer informasjon om kjøp fra Nettstedene.

 

Fraskrivningsklausul for nettstedet

Materialet og informasjonen som er publisert på Nettstedene, kan inneholde tekniske unøyaktigheter og typografiske feil. Materialet, informasjonen og tjenestene på Nettstedene leveres “som de er” uten noen form for forutsetninger, garantier eller andre vilkår av noe slag. Så langt gjeldende lovgivning tillater det, fraskriver Will I Juice seg også alle andre garantier, uttrykte eller underforståtte, herunder, men ikke begrenset til alle underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet til bestemte formål, eiendomsrett og rettighetsoverholdelse når det gjelder Nettstedene og informasjonen, innholdet og materialet som finnes der.

 

Opphavsrett og begrenset lisens

Med mindre noe annet er oppgitt, er Nettstedene og alt innhold og materiale på dem, herunder, men ikke begrenset til Will I Juice-logoen og alt av utforming, tekst, grafikk, bilder, informasjon, data, programvare, lyd og andre filer og utvalget og organiseringen av det (samlet omtalt som “Nettstedsmaterialet”), merkevarebeskyttet eiendom som tilhører Will I Juice eller brukere, og er beskyttet av norske og internasjonale lover om opphavsrett.

Du tildeles herved en begrenset lisens som ikke kan lisensieres videre, til å gå inn på og bruke Nettstedene og Nettstedsmaterialet til personlige formål, informasjonsformål og kjøpsformål. Denne tillatelsen er underlagt bruksvilkårene og inkluderer ikke:

 1. a) noen former for videresalg eller kommersiell bruk av Nettstedet eller Nettstedsmaterialet,
 2. b) innsamling og bruk av produktoppføringer, -bilder eller –beskrivelser,
 3. c) formidling, offentlig fremføring eller offentlig visning av noe av Nettstedsmaterialet,
 4. d) endringer eller andre former for avledet bruk av Nettstedet og Nettstedsmaterialet, eller noen del av disse,
 5. e) bruk av datautvinning, roboter og lignende metoder for datainnsamling eller –uttrekking,
 6. f) nedlasting (bortsett fra bufring av sidene) av noen del av Nettstedene, Nettstedsmaterialet eller noen av opplysningene de inneholder, med mindre det er uttrykkelig tillatt på Nettstedene, eller
 7. g) noen form for bruk av Nettstedene eller Nettstedsmaterialet til andre formål enn det de er tiltenkt.

 

All bruk av Nettstedene og Nettstedsmaterialet utenom det som det spesifikt gis tillatelse til her, er strengt forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra Will I Juice, og vil innebære oppsigelse av den lisensen som er gitt her. Slik uautorisert bruk kan også være i strid med gjeldende lover, herunder, men ikke begrenset til opphavsrett- og varemerkelover og gjeldende regler og forskrifter for kommunikasjon. Med mindre det går tydelig frem av teksten, skal ingenting i disse bruksvilkårene oppfattes slik at det på noen måte overdrar, verken gjennom antydning, innsigelsesavskjæring eller på annen måte, noen form for eiendomsrett til, eierskap til eller eksklusive brukerrettigheter til noen immaterielle eiendeler eller andre rettigheter eller noen form for goodwill knyttet til disse.

 

Merknad om Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”)

Hvis du mener at noe av materialet som er tilgjengelig på Nettstedene, krenker en opphavsrett som du eier eller råder over, kan du sende melding om slik krenkelse til vårt hovedkontor.

Will I Juice Holding AS

Mauds vei 36

4633 Kristiansand

 

post@willijuice.no

Du bør være oppmerksom på at dersom du med vitende og vilje oppgir feil opplysninger i meldingen om at materialet eller aktiviteten krenker opphavsrett, blir du erstatningsansvarlig for eventuell skadeserstatning, herunder kostnader og advokatsalærer, som vi eller den påstått krenkende parten pådrar oss som resultat av at vi har stolt på de feilaktige opplysningene når vi har fjernet eller deaktivert tilgang til materialet eller aktiviteten som ble påstått å krenke rettigheter.

I samsvar med DMCA og annen gjeldende lovgivning har Will I Juice i tillegg vedtatt retningslinjer som går ut på at vi under de rette omstendigheter og etter vårt eget skjønn kan si opp brukere som etter vår oppfatning gjentatt krenker rettigheter. Will I Juice kan også, etter eget skjønn, begrense tilgangen til Nettstedene og/eller avslutte kontoene til brukere som krenker andres immaterielle rettigheter, enten det skjer gjentatte ganger eller ei.

 

Varemerkeopplysninger

Will I Juice og Will I Juice-logoen er registrerte varemerker for Will I Juice. Alle andre av Will I Juice sine varemerker, tjenestemerker, domenenavn, logoer, firmanavn og opprinnelsesmerker som det vises til på Nettstedene, er enten varemerker, tjenestemerker, domenenavn, logoer, firmanavn eller opprinnelsesmerker for eller på andre måter tilhørende Will I Juice eller våre tilknyttede selskaper eller lisensgivere. I land der noen av Will I Juice sine varemerker, tjenestemerker, domenenavn, logoer, firmanavn eller opprinnelsesmerker ikke er registrert, påberoper Will I Juice seg alle rettigheter knyttet til uregistrerte varemerker, tjenestemerker, domenenavn, logoer, handelsnavn, firmanavn og opprinnelsesmerker. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt på Nettstedene, kan være varemerker for de respektive eierne. Du kan ikke bruke varemerker, tjenestemerker, domenenavn, logoer, firmanavn, handelsnavn eller opprinnelsesmerker som tilhører Will I Juice eller noen tredjepart, uten tillatelse fra eieren av gjeldende varemerke, tjenestemerke, domenenavn, logo, firmanavn, handelsnavn eller opprinnelsesmerke. Du kan kontakte Will I Juice ved å sende e-post til post@willijuice.no eller skrive til hovedkontoret på adressen i Kristiansand nevnt ovenfor, og be om skriftlig tillatelse til å bruke varemerker, opprinnelsesmerker og materiale fra Nettstedene til andre formål enn dem som er oppgitt i disse bruksvilkårene, og i forbindelse med alle andre spørsmål som gjelder Nettstedene. Will I Juice forbeholder seg også alle rettigheter som ikke uttrykkelig er listet opp her.

 

Begrensninger i bruken

Nettstedene kan inneholde interaktive områder der du og andre registrerte brukere kan opprette, legge ut, sende eller lagre meldinger, materiale, data, informasjon, tekst, musikk, lyd, bilder, video, grafikk, programmer, merker, koder, koblinger og annet innhold eller materiale på Nettstedene (“Brukerinnhold”). Ved å bruke Nettstedene godtar du at du ikke skal legge ut, laste opp, overføre, distribuere, lagre, opprette eller på andre måter publisere gjennom Nettstedene noe av det følgende:

 1. med mindre Will I Juice ber deg om det direkte: alle “følsomme” opplysninger som kan identifisere deg eller andre personer (herunder, men ikke begrenset til informasjon som gjelder helse eller medisinske forhold, personnumre, kredittkort, bankkontoer eller andre økonomiske opplysninger, andre opplysninger som gjelder medlemskap i fagforeninger, sexliv, politiske oppfatninger, strafferettslige siktelser eller domfellelser, religiøs overbevisning, rasemessig eller etnisk bakgrunn eller andre følsomme opplysninger),
 2. brukerinnhold som er ulovlig, injurierende, ærekrenkende, utuktig, pornografisk, uanstendig, slibrig, vovet, sjikanerende, truende, som krenker privatlivets fred eller rett til offentliggjøring, som er uforskammet, provoserende, bedragersk eller på andre måter støtende, eller som truer vårt forhold til ansatte, samarbeidspartnere, kunder eller leverandører,
 3. brukerinnhold som kan krenke noen av partenes rettigheter knyttet til patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter. Når du legger ut brukerinnhold, forsikrer og garanterer du at du har lovhjemlet rett til å distribuere og produsere dette,
 4. brukerinnhold som gir seg ut for å være en person eller enhet eller på annen måte er misvisende når det gjelder din identitet eller tilknytning til en annen person eller enhet
 5. søppelpost, direkte markedsføring eller andre typer uoppfordret reklame, markedsmateriell eller andre former for salgsfremmende eller kommersielt innhold,
 6. brukerinnhold som består av, oppfordrer til eller gir instruksjoner til kriminelle handlinger, krenker rettighetene til noen part eller fører til erstatningsansvar eller bryter med gjeldende lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover,
 7. virus, spionprogrammer, trojanske hester, påskeegg eller andre skadelige, forstyrrende eller ødeleggende filer og
 8. brukerinnhold som etter Will I Juice sin egen vurdering er støtende eller begrenser eller hindrer andre personer i å bruke eller glede seg over Nettstedene, eller som skader imaget eller rettighetene til Will I Juice, andre brukere eller tredjeparter.

 

Will I Juice kontrollerer ikke, tar ikke ansvar for og har ikke erstatningsansvar for noen form for brukerinnhold som legges ut, lagres eller lastes opp av deg eller tredjepart, eller for noen form for tap eller skader på slikt materiale, og Will I Juice har heller ikke erstatningsansvar for brukernes atferd eller feil, ærekrenkelser, injurier, fornærmelser, utelatelser, usannheter, slibrigheter, pornografi eller banning som du kan støte på. De interaktive områdene er stort sett laget som åpne og offentlige områder der du kan kommunisere og utveksle erfaringer med andre mennesker. Når du deltar på slike områder, er du innforstått med at opplysninger og innhold som du velger å legge ut, kan bli vist offentlig. Du har selv eneansvar for din bruk av Nettstedene og godtar at du bruker de interaktive områdene på egen risiko.

Hvis du blir oppmerksom på brukerinnhold som du mener krenker disse bruksvilkårene (med unntak av krenkelser av opphavsrett, som behandles i avsnittet om Digital Millennium Copyright Act Notice), kan du rapportere dette ved å klikke på koblingen “Rapporter misbruk”, som du finner under de enkelte forekomstene av brukerinnhold. Håndhevelsen av disse bruksvilkårene gjøres imidlertid ut fra vårt eget skjønn, og om vilkårene i enkelte tilfeller ikke blir håndhevet, betyr ikke det at vi frasier oss retten til å håndheve bruksvilkårene i andre tilfeller. Bruksvilkårene gir heller ikke privatpersoner rett til å treffe tiltak på vegne av tredjepart, og de betyr ikke at man med rimelighet kan forvente eller få løfte om at Nettstedene ikke vil inneholde materiale som er forbudt etter disse bruksvilkårene.

Selv om Will I Juice ikke har noen plikt til å sile, redigere eller overvåke noe av brukerinnholdet som legges ut på Nettstedene, forbeholder vi oss retten til og har full rett til å fjerne, sile eller redigere alle former for brukerinnhold på Nettstedene når som helst, uansett grunn og uten forvarsel. Du er selv eneansvarlig for å ta sikkerhetskopi og erstatte brukerinnhold som du legger ut eller lagrer på Nettstedene, og du dekker selv eventuelle kostnader.

Hvis du leser eller bruker Nettstedene på en offentlig datamaskin eller på andre måter bruker en datamaskin som flere personer kan ha tilgang til, må du passe på å følge alle aktuelle instruksjoner for å sikre at du er fullstendig frakoblet og avlogget fra Nettstedene og datamaskinen du bruker, for å hindre at det blir lagt ut ikke-godkjent brukerinnhold.

 

Lisens til Brukerinnhold

Du forsikrer og garanterer at brukerinnholdet ditt ikke er underlagt taushetsplikt, og at du eier og kontrollerer alle rettighetene til brukerinnholdet eller på andre måter har rett til å gi Will I Juice de rettighetene som du gir dem her. Will I Juice krever ikke eierskap til eller kontroll over noe av brukerinnholdet, unntatt slik det er oppgitt her, på Nettstedene eller i en egen avtale. Ved å sende inn eller legge ut brukerinnhold på Nettstedene gir du imidlertid Will I Juice og våre utpekte representanter en verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullt betalt og royaltyfri lisens til å bruke, selge, gjengi, lage avledet materiale av, kombinere med andre arbeider, endre, oversette, distribuere kopier av, vise, fremføre, publisere, lisensiere eller underlisensiere brukerinnholdet og navnet og bildet ditt i forbindelse med slik bruk av brukerinnholdet. Ved å legge ut brukerinnhold fritar du med dette Will I Juice og deres representanter og ansatte for ansvaret for enhver påstand om at slik bruk, som tillatt over, krenker noen av rettighetene dine, og du forstår at du ikke vil ha rett til noen form for kompensasjon for noen som helst slags bruk av ditt brukerinnhold.

 

Innsending av ideer

Utenom og i tillegg til brukerinnholdet du leverer, kan du også sende inn spørsmål, kommentarer, tilbakemelding, forslag, ideer, planer, notater, tegninger, originalt eller kreativt materiale eller annen informasjon om Will I Juice, Nettstedene og produktene våre (samlet omtalt som “Ideer”). Enten de legges ut på Nettstedene eller sendes inn til Will I Juice via e-post eller på andre måter, er Ideene helt og fullt frivillige, ikke-konfidensielle, vederlagsfrie og uforpliktende. Will I Juice skal ha eksklusive rettigheter, herunder alle immaterielle rettigheter, og skal ha rett til ubegrenset bruk og spredning av Ideer til ethvert formål, kommersielt eller ikke, uten at du blir nevnt eller vil motta kompensasjon. Du må ikke sende oss Ideer dersom du forventer å bli betalt eller ønsker å beholde eller kreve rettighetene til dem. Ideene dine kan være gode, men vi kan allerede ha hatt samme eller lignende ideer og ønsker ingen tvistesaker.

 

Koblinger

Du gis en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å lage koblinger på Nettstedene til ikke-kommersielle formål, forutsatt at koblingene ikke fremstiller Will I Juice på en usann, villedende, nedsettende eller på andre måter ærekrenkende måte, og forutsatt at nettstedet som koblingen viser til, ikke inneholder utuktig, pornografisk, tydelig seksuelt eller ulovlig materiale eller materiale som er støtende, sjikanerende eller på andre måter upassende. Denne begrensede rettigheten kan når som helst kalles tilbake. Du kan ikke bruke Will I Juice sin logo eller annen merkevarebeskyttet grafikk til å lage koblinger til Nettstedene våre uten uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra oss. Du kan heller ikke bruke, ramme inn eller benytte innrammingsteknikker til å omgi noen av Starbucks’ varemerker, logoer eller annen merkevarebeskyttet informasjon, herunder bildene på Nettstedene, innholdet i teksten og layouten/oppsettet på noen av sidene og skjemaer som ligger på en side på Nettstedene, uten uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra oss. Med unntak av det som er nevnt over, får du ikke overdratt noen rettighet eller lisens verken gjennom antydning, innsigelsesavskjæring eller på annen måte eller gjennom patent, varemerke, opphavsrett eller eiendomsrett fra Will I Juice eller en eventuell tredjepart.

Will I Juice kommer ikke med noen påstander om, går ikke god for og tar ikke ansvar for kvaliteten på, innholdet i, beskaffenheten til eller påliteligheten til innebygd innhold, tredjeparters nettsteder som er tilgjengelige via koblinger, eller andre nettsteder som har kobling til Nettstedene. Slike nettsteder blir ikke kontrollert av Will I Juice, og Will I Juice er ikke ansvarlig for eventuelt innebygd innhold eller innholdet på noen nettsteder som det finnes kobling til, eller noen koblinger som er inkludert på nettsteder som det blir koblet til, eller noen revisjoner, endringer eller oppdateringer på slike nettsteder. Will I Juice og våre brukere kan legge ut slike koblinger som en tjeneste for deg, men det at en kobling er inkludert, innebærer ingen tilknytning til, tilslutning til eller godkjenning av noe nettsted eller noe av informasjonen som er der, fra vår side. Når du går til andre nettsteder via koblinger eller innebygd innehold, må du være klar over at våre vilkår og retningslinjer ikke lenger gjelder, og at det nå er vilkårene og retningslinjene for det aktuelle tredjepartsnettstedet som gjelder. Du bør lese gjennom de gjeldende vilkår og retningslinjer, herunder rutinene for personvern og datainnsamling, for alle nettsteder som du navigerer til fra Nettstedene våre.

 

Tredjepartsinnhold

Will I Juice kan legge ut tredjepartsinnhold på Nettstedene og koblinger til nettsider og innhold som tilhører tredjepart (samlet omtalt som “Tredjepartsinnhold”), som en tjeneste til dem som er interessert i informasjonen. Vi kontrollerer, støtter og godkjenner ikke noe av Tredjepartsinnholdet og kan ikke garantere noe når det gjelder dette innholdets nøyaktighet eller fullstendighet. Du erkjenner og godtar at Will I Juice ikke på noen måte har ansvar eller erstatningsansvar for noe Tredjepartsinnhold, og at Will I Juice ikke tar noe ansvar for å oppdatere eller gå gjennom slikt Tredjepartsinnhold. Du godtar å bruke slikt Tredjepartsinnhold som er inkludert, på egen risiko.

 

Annonser og kampanjer, tredjepartsprodukter og -tjenester

Will I Juice kan vise annonser og kampanjer fra tredjeparter på Nettstedene og kan også oppgi informasjon om og koblinger til tredjepartsprodukter og -tjenester. Forretningstransaksjoner og korrespondanse som du har med slike tredjeparter, eller din deltakelse i kampanjer fra slike tredjeparter, og alle betingelser, vilkår, garantier og påstander som kan knyttes til slike transaksjoner og kampanjer, skal utelukkende være mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Will I Juice er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for noen form for tap eller skader som du pådrar deg som følge av slike transaksjoner eller kampanjer eller som resultat av at det forekommer slike eksterne annonsører eller slik tredjepartsinformasjon på Nettstedene.

 

Ansvarsbegrensning

Så langt gjeldende lov tillater det, skal Will I Juice og våre ledere, direktører, ansatte, aksjonærer og representanter ikke ha erstatningsansvar for noen form for direkte skader, indirekte skader, straffeerstatning eller følgeskader, eller noen annen form for erstatning, herunder, men ikke begrenset til tap av inntekt, fortjeneste, goodwill, data, kontakter, bruk av kapital, eller tap eller skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med driftsbrudd, enten det gjelder erstatningsrettslige forhold utenom kontrakt (herunder, men ikke begrenset til uaktsomhet), kontrakt eller på annen måte, som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av eller manglende evne til å bruke Nettstedene, innholdet eller materialet som ligger på eller er tilgjengelig via Nettstedene, herunder, men ikke begrenset til skader som forårsakes av eller skyldes at en bruker stoler på informasjon som er innhentet fra Will I Juice, eller som skyldes misforståelser, utelatelser, avbrudd, sletting av filer eller e-postmeldinger, feil, mangler, virus, forsinkelser i drift eller overføring eller noen form for svikt i ytelsen, enten det skyldes force majeure, kommunikasjonssvikt, tyveri, ødeleggelse eller uautorisert tilgang til Will I Juice sine arkiver, programmer eller tjenester eller ei. Ikke i noe tilfelle skal Will I Juice sitt samlede erstatningsansvar, enten det gjelder kontraktsansvar, garantiansvar, erstatningsrettslige forhold utenom kontrakt (herunder uaktsomhet, enten den er aktiv, passiv eller implisitt), produktansvar, objektivt ansvar eller annen teori, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bruk av eller manglende evne til å bruke Nettstedene, overstige den eventuelle godtgjørelsen du betaler til Will I Juice for å få tilgang til eller bruke Nettstedene. Noen domsmyndigheter tillater ikke ansvarsbegrensninger i kontrakter med forbrukere, så noen av eller alle disse ansvarsbegrensningene kan være uten gyldighet for deg.

 

Skadeserstatning
Du godtar å forsvare, erstatte og holde skadesløs Will I Juice, våre uavhengige kontrahenter, tjenesteleverandører og konsulenter og deres respektive direktører, ansatte og representanter overfor og mot alt av krav, skadeserstatning, kostnader, erstatningsansvar og utgifter (herunder, men ikke begrenset til rimelige advokatsalærer) som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med

a) din bruk av Nettstedene,

b) alle typer Brukerinnhold og Ideer som du sender inn,

c) at du krenker disse bruksvilkårene,

d) at du krenker andres rettigheter, eller

e) din fremferd i forbindelse med Nettstedene.

 

Endringer av Nettstedene

Will I Juice forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel å endre eller avvikle, midlertidig eller permanent, Nettstedene eller funksjoner på eller deler av dem. Du godtar at Will I Juice ikke har erstatningsansvar for noen form for endringer, midlertidige avbrudd eller avvikling av Nettstedene eller deler av dem.

 

Publisering av økonomisk materiale

Fremtidsrettede utsagn: Nettstedene og alle dokumenter som er utstedt av Will I Juice og tilgjengelige gjennom Nettstedene, kan inneholde utsagn som utgjør fremtidsrettede utsagn. Fremtidsrettede utsagn kan identifiseres ut fra det faktum at de ikke er direkte knyttet til historiske eller nåværende fakta. De inneholder ofte uttrykk som “tror”, “regner med”, “forventer”, “beregner”, “har til hensikt”, “planlegger”, “forsøker” eller ord og uttrykk med lignende mening, eller verb som angir fremtid eller kondisjonalis, som “vil”, “burde”, “kan” eller “vil kunne”. Fremtidsrettede utsagn omfatter utsagn om fremtidig drift, kostnader, investeringer, kontantstrøm, forbedringer i infrastruktur, distribusjon og påfyllingsordninger samt beregninger av og trender for driftseffektivitet, salg og inntjening, og planer og prognoser for utvidelser. Disse fremtidsrettede utsagnene har sitt utgangspunkt i det vi forventer på det tidspunktet da vi kommer med det fremtidsrettede utsagnet, og utsagnene er verken forutsigelser eller garantier for fremtidige hendelser eller omstendigheter. Faktiske fremtidige resultater og trender kan avvike betydelig fra utsagnene avhengig av en rekke ulike faktorer.

Pressemeldinger: Informasjonen i pressemeldinger som er publisert av Will I Juice skal ikke regnes som nøyaktige eller aktuelle unntatt på den datoen da pressemeldingen ble lagt ut. Will I Juice har ikke til hensikt å oppdatere og frasier seg enhver plikt til å oppdatere informasjonen i pressmeldinger. I den grad informasjonen i pressemeldingene er fremtidsrettet, er den ment å ligge innenfor den “trygge havnen” for fremtidsrettede kunngjøringer, og den kan innebære betydelig risiko.

Økonomisk informasjon om tredjeparter: Will I Juice kan legge ut koblinger til tredjeparters nettsteder og tjenester som inneholder økonomisk eller investeringsrelatert informasjon om Will I Juice. Tilgang til slike nettsteder og den informasjonen som ligger der, gis som en tjeneste til dem som måtte være interessert i slik informasjon. Will I Juice overvåker ikke regelmessig og har ingen kontroll med innholdet i tredjeparters kunngjøringer eller nettsteder. Will I Juice verken støtter eller godkjenner slike nettsteder eller noe av informasjonen som ligger der, herunder, men ikke begrenset til rapporter fra analytikere og børsnoteringer. Will I Juice går ikke god for og gir ikke noen form for garanti når det gjelder nøyaktigheten eller fullstendigheten til innhold, informasjon eller meninger på tredjeparters nettsteder eller annen informasjon som er knyttet til tredjeparter på Nettstedene. Brukerne besøker nettstedene og bruker informasjonen der på egen risiko.

 

Domsmyndighet og etterlevelse av lovgivning

Tilgang til og bruk av Nettstedene og disse bruksvilkårene er underlagt norsk lov. Eventuelle rettslige søksmål eller rettssaker som gjelder din tilgang til eller bruk av Nettstedene eller disse bruksvilkårene, kan bare føres for en domstol i Kristiansand, Norge. Du og Will I Juice godtar å være underlagt domsmyndigheten til disse domstolene, og at domstolene er riktig verneting, ved eventuelle søksmål eller rettssaker.

 

Oppsigelse

Utenom disse bruksvilkårene forbeholder Will I Juice seg retten til uten forvarsel og etter eget skjønn å si opp din lisens til å bruke Nettstedene og å sperre for eller hindre videre tilgang til og bruk av Nettstedene.

 

Utskillelse

Hvis noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene skulle bli regnet for å være ulovlige, ugyldige eller av andre grunner umulige å håndheve, skal den bestemmelsen regnes som utskilt fra disse bruksvilkårene, og den skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de resterende bestemmelsene.

 

Kontakt oss

Du må gjerne kontakte oss dersom du har kommentarer, spørsmål eller forslag i forbindelse med opplysningene som er gitt på Nettstedene.

Will I Juice Holding AS

Mauds vei 36

4633 Kristiansand

post@willijuice.no